concept versie 29 januari

Preambule

Een duurzaam vreedzame samenleving berust op de erkenning dat mensen van nature zijn uitgerust met een eigen, vrije wil en met het vermogen om rationeel te handelen: de gevolgen van het handelen te kunnen overzien en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.

Deze Grondwet beschrijft een samenleving waarin de mens zijn eigen autoriteit is. Overheersing van de ene mens over een ander mens of van de ene groep over een andere heeft geen ethische grondslag. De Libertarische Beginselen gaan ervan uit dat geen enkel mondig mens van nature aan de wil van een ander mens of van een gemeenschap van mensen onderworpen is. Overheersing, onderdrukking en exploitatie leidt uiteindelijk tot strijd en agressie; vrijwillige samenwerking en vriendschap leiden daarentegen tot vreedzaam samenleven. Een duurzaam vreedzame samenleving komt tot stand wanneer mensen elkaar onderling vrijlaten om het eigen geluk na te streven. Dit heeft consequenties voor de manier waarop wij onze samenleving vormgeven.

Mensen die deze beginselen aanvaarden zullen hun medemensen een Sociaal Contract aanbieden waarmee ze te kennen geven in vrede met elkaar samen te willen leven en de zelfbestemming en het eigendom van ieder mens – op basis van wederkerigheid – te willen respecteren.

Daarvan uitgaande kan een samenleving worden opgebouwd die op vrijwillige samenwerking berust. De Grondwet voor deze samenleving bevat de fundamentele vrijheden, de manier waarop besluitvorming plaatsvindt en de manier waarop onderlinge geschillen worden opgelost.

De Libertarische Grondwet faciliteert een vreedzame transitie vanuit de bestaande, op gelegaliseerde autoriteit berustende structuren. Het erfgoed van bestaande overheidsstructuren kan geleidelijk overgaan naar stelsels van vrijwillige allianties, wanneer autoritaire overheidsdiensten meer en meer in concurrentie komen te staan met vrijwillige samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt een natuurlijke selectie van de meest bestendige organisatievormen bereikt.

Artikel 1: Geldigheidsgebied

Deze Grondwet geldt voor de samenleving van mensen die de Libertarische Beginselen onderschrijven. Vreedzaam samenleven hangt niet noodzakelijk samen met onderscheidende kenmerken, zoals taal, religie, geslacht, ras, cultuur of territorium. Binnen de libertarische samenleving gelden geen regels of verplichtingen vanuit andere sociale contracten.

Artikel 2: Structuur van de samenleving

De individuele mens is de basiseenheid van de samenleving. De samenleving formeert zich in groepen door vrijwillige verbindingen van mondige mensen met elkaar. Mensen en groeperingen zijn vrij om al of niet aan verbindingen deel te nemen, om zich van bestaande verbindingen af te splitsen en om alternatieve, met elkaar concurrerende verbindingen op te bouwen. Mensen – en door vrije verbinding ontstane groeperingen – besluiten zelf hoe zij zich laten vertegenwoordigen. De aldus geaggregeerde samenlevingen krijgen vorm door zelforganisatie.

Artikel 3: Besluitvorming

Zonder instemming van alle betrokken partijen kan geen voor allen geldige overeenkomst gesloten worden. Stemmingen hebben tot doel slechts die mensen met elkaar te verbinden die in samenwerking gemeenschappelijke doelen willen verwerkelijken.

Artikel 4: Bestuur van gezamenlijke activiteiten

De wijze van besturen van gemeenschappelijke activiteiten wordt door de vrijwillig participerende deelnemers door middel van overeenkomsten vastgesteld. Mensen die zich op een later tijdstip aansluiten, verenigen zich met die afspraken.

Artikel 5: Eigendom

Elk mens heeft het uitsluitend gebruik op het eerlijk verkregen eigendom en op de producten van het eigen handelen. Eigendom kan naar eigen goeddunken worden gebruikt in de uitwisseling met anderen. Eigendom wordt slechts begrensd door het Non-Agressie Principe.

Eigendom van territorium wordt door het NAP beschermd in zoverre het door de eigenaar rechtmatig is verkregen en als eigendom daadwerkelijk wordt geclaimd.

Er bestaat geen collectief eigendom.

Artikel 6: Conflictoplossing

Libertarische samenlevingen kiezen voor het oplossen van onderlinge geschillen een geweldloze weg.

Deelnemers aan het Libertarische Sociaal Contract bepalen in elke overeenkomst die zij aangaan de wijze van arbitrage en de criteria daarvoor.

Brengt iemand een ander onbedoeld materiële schade of letsel toe, dan is de veroorzaker tot vergoeding van die schade verplicht, respectievelijk is de veroorzaker verplicht de lasten van de zorg te dragen die voor herstel of permanente verzorging nodig is

Veroorzaakt iemand onbedoeld iemands overlijden dan draagt de veroorzaker de zorg voor afhankelijke nabestaanden.

Brengt iemand moedwillig schade of letsel toe aan een medemens, dan wordt de veroorzaker door de betrokken partijen tot schadevergoeding verplicht als ook hoogstens op proportionele wijze bestraft, en wordt daarna indien nodig van het Libertarische Sociaal Contract uitgesloten.

Het al of niet verlagen van een straf (clementie) wordt door de benadeelde(n) bepaald.

Voor het bepalen van en de wijze van tenuitvoerlegging van straffen kan de libertarische samenleving door gemeenschappelijke besluiten van de betrokken partijen voorzieningen treffen.

Artikel 7: Verdediging

Elk mens heeft van nature de plicht om zichzelf en degenen waarvan hij/zij de belangen behartigt tegen agressie – op redelijke wijze – te verdedigen. Het NAP staat zelfverdediging toe maar geen agressie.

In vrijwillige alliantie kunnen deelnemers aan het Libertarische Sociaal Contract de verdediging van een groep, de gemeenschappelijke training en de aankoop, productie en onderhoud van middelen ter verdediging organiseren. Zulke allianties kunnen zich organiseren tot een defensief apparaat tegen bedreigingen van buitenaf.

Niemand kan ertoe gedwongen worden een ander te verdedigen.

Het zich inmengen in conflicten die andere samenlevingen betreffen – behalve het innemen van een bemiddelende of faciliterende rol – is niet in overeenstemming met het NAP.

Artikel 8: Vrijwaring  

Vanuit rationeel eigenbelang kunnen mensen zich met elkaar verbinden om elkaar onderling te vrijwaren (verzekeren) van de consequenties van onvoorzienbaar ongeluk en ongemak.

Het verwerven van rechten uit zulke verbindingen berust op overeenkomsten.

Categorieën: Geen categorie